ผลโพลพบประชาชนมีความสุขปานกลางภายใต้รัฐบาล คสช.

“กรุงเทพโพลล์” สำรวจพบประชาชนมีความสุขภายใต้รัฐบาล คสช. ในระดับปานกลาง โดยความสุขที่ได้รับ คือ การดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขไม่วุ่นวาย ไม่มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง ขณะที่ เรื่องที่กังวลว่า คสช.จะคืนความสุขให้ไม่ได้ คือ การกินดีอยู่ดี

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความสุข…ความทุกข์คนไทยภายใต้รัฐบาล คสช.” เก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,212 คน พบว่า ระดับความสุขที่คนไทยได้รับหลังจากที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.48 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ถือว่ามีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่า ความสุขที่รัฐบาล คสช. คืนให้ประชาชน คือ การดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข ไม่วุ่นวาย ไม่มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง รองลงมา ร้อยละ 41.3 คือ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน “โครงการประชารัฐ” และร้อยละ 36.8 คือ การติดต่อสถานที่ราชการสะดวกรวดเร็วขึ้น

ส่วนเรื่องที่กังวลว่า รัฐบาล คสช. จะไม่สามารถคืนความสุขให้ได้นั้น ร้อยละ 47.5 ระบุว่า เรื่องการอยู่ดีกินดีของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 37.3 ระบุว่า เรื่องการควบคุมราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้ม และร้อยละ 37.1 ระบุว่า เรื่องการจัดให้มีการเลือกตั้ง

เมื่อถามถึงระยะเวลาในการบริหารงาน เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนของรัฐบาล คสช. ร้อยละ 48.2 มีความเห็นว่า ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะดี รองลงมา ร้อยละ 35.6 มีความเห็นว่า ไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆ และร้อยละ 16.2 มีความเห็นว่า ระยะเวลาเหมาะสมดีแล้ว

สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาล คสช.ทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง และได้รัฐบาลชุดใหม่ ในปี 2562 ร้อยละ 26.5 คือ การปราบปรามคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการ รองลงมาร้อยละ 22.7 คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของแพง ค่าครองชีพสูง และร้อยละ 11.5 คือ ช่วยทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น .- สำนักข่าวไทย